Glumsø Gymnastikforening

Glumsø Gymnastikforening

Vedtægter for Glumsø Gymnastikforening.
§ 1 Navn.

Foreningens navn er : Glumsø Gymnastikforening.
Foreningen er stiftet den 24. februar 2005 i forbindelse med nedlæggelse af Glumsø IF. Alle aktiver fra gymnastikafdelingen under GIF er overført til Glumsø Gymnastikforening.
Der har været gymnastik i Glumsø siden 1925.
Foreningens hjemsted er Næstved kommune.§ 2 Formål.

Foreningens formål er med udgangspunkt i gymnastik og i det forpligtende fællesskab, at sikre at det enkelte medlem, udover sin deltagelse i gymnastik, tager aktiv del i fællesskabet.§ 3 Tilslutninger.

Foreningen er tilsluttet :

-         DGI Vestsjælland,
-         Danmarks Gymnastik Forbund,

Og dermed undergivet disse organisationers vedtægter.

Medlemskabet forpligter foreningen til at efterleve vedtægter og love for disse foreninger.§ 4 Medlemskab.

Stk. 1      Som aktiv medlem kan optages børn og voksne, når de vedkender sig nærværende vedtægter og betaler det af bestyrelsen fastsatte
               kontingent.

Stk. 2      Hvis et medlem ikke fornyer sit årskontingent, opløses medlem-skabet.

Stk. 3      Bestyrelsen kan udelukke et medlem fra foreningen, når den finder grund hertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på
               førstkommende generalforsamling.§ 5 Æresmedlem.

Stk. 1      Som æresmedlem kan indstilles enhver, der har gjort et stort og nyttigt arbejde for foreningen.

Stk. 2      Den motiverede indstilling om udnævnelse af en person til æresmedlem, skal skriftligt forelægges bestyrelsen

Stk. 3      Bestyrelsen afgør om personen kan udnævnes til æresmedlem.§ 6 Ledelse.

Stk. 1      Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på 5-7 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen.

Stk. 2      Formanden og kasserer vælges direkte. Herudover konstituerer bestyrelsen sig selv på et møde som afvikles inden 1. april.
               Formanden og 1-2 bestyrelsesmedlem(mer) vælges på ulige årstal. Kassereren og den resterende bestyrelse vælges på lige årstal. (1)

Stk. 3      Hvert år vælges en suppleant. Ligeledes vælges en revisor og en revisorsuppleant for 1 år ad gangen.

Stk. 4      Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og er kun beslutningsdygtig, når et flertal er til stede.

Stk. 5      Beslutninger i bestyrelsen træffes ved almindeligt stemmeflertal.

Stk. 6      Der tages referat fra alle bestyrelsesmøder.§ 7 Nedsættelse af udvalg.

Stk. 1      Bestyrelsen kan efter behov nedsætte udvalg og udpege medlemmer hertil.

Stk. 2      Bestyrelsen fastsætter forretningsorden for de enkelte udvalg.§ 8 Valgbarhed.

Stk. 1      Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem, der er fyldt 16 år, samt forældre til aktive medlemmer under 16 år, dog kan der højest
               være 2 medlemmer i bestyrelsen under 18 år ad gangen.

Stk. 2      Kun fremmødte aktive medlemmer, der er fyldt 16 år har stemmeret. Medlemmer under 16 år kan repræsenteres af forældre/værge.
               Hvert fremmødt medlem har kun 1     stemme.

Stk. 3      Der kan ikke stemmes pr. brev eller ved fuldmagt.

(1)  Ved den stiftende generalforsamling vælges kassereren samt 1-2 bestyrel-sesmedlemmer kun for 1 år.§ 9 Hæftelse - forpligtelser.

Stk. 1      Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelses-medlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede
               forpligtelser. Foreningen hæfter kun med sin formue.

Stk. 2      Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen ud over kontingentforpligtelsen.

Stk. 3      Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.§ 10 Myndighed.

Stk. 1      Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes i februar måned. Indkaldelsen skal ske ved opslag på foreningens
               område og ved annoncering i den eller de aviser som bestyrelsen finder det fornødent med mindst 14 dages varsel.

Stk. 2      Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før. Forslag der ønskes behandlet
               på generalforsamlingen skal fremsendes skriftligt.

Stk. 3      På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig stemmeflertal (over halvdelen af afgivne stemmer), dog kræves til udelukkelse
               af medlemmer og til vedtægtsændringer min. 2/3 af afgivne stemmer. Skriftlig afstemning foretages såfremt mindst 1 medlem kræver
               det.

Stk. 4      Der tages referat over vedtagne beslutninger, som efterfølgende underskrives af formanden og dirigent.§ 11 Generalforsamling.

På den ordinære generalforsamling behandles følgende :

1             Valg af dirigent.
2             Aflæggelse af beretning.
3             Forelæggelse af det reviderede regnskab.
4             Behandling af indkomne forslag.
5             Forelæggelse af budgettet for den kommende sæson.
6             Valg i henhold til § 6.
7             Evt.§ 12 Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 40 eller 1/3 af de aktive medlemmer i Glumsø Gymnastikforening stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter at kravet herom er modtaget. Den ekstraordinære generalforsamling skal indvarsles i lighed med den ordinære generalforsamling.§ 13 Tegningsret.

Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån, af den samlede bestyrelse.§ 14 Regnskabsår.

Foreningens regnskabsår går fra den 1. januar til den 31. december. Senest den 1. februar afgiver bestyrelsen driftregnskab og status til revisorerne.§ 15 Opløsning.

Stk. 1      Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af de stemmeberettigede deltagere, ved 2 på hinanden følgende ekstraordinære general-
               orsamlinger stemmer herfor.

Stk. 2      Ophører foreningen med at eksistere eller udmelder foreningen sig af amtsforeningen, skal denne aflevere samtlige heraf modtagne
               ejendele.

Stk. 3      Udover det i stk. 2 nævnte tilfalder foreningens formue idræts- og ungdomsarbejdet i Næstved kommune.-         Disse vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling den 24. februar 2005.
§ 7 er på generalforsamlingen den 18. februar 2009 foreslået og vedtaget og efterfølgende paragraffer konsekvensrettet.


Jeg er så glad for min cykel.. tralalulalej
Book din cykel her
Besøg vores side
Glumsø Gymnastikforening